ENERGI

Karbonfangst
er klimatiltak


Karbonlagring i Øygarden betyr mange milliarder i investeringer, kanskje tusenvis av arbeidsplasser. Det vil også være et uhyre viktig grep for at Norge kan nå klimamålene.

 

Les mer

Lagringsanlegget på Kollsnes skal ta imot CO2 som fraktes med skip fra industrianlegg på Østlandet. Ambisjonen er å skape det første anlegget i verden som kan ta imot CO2 i et internasjonalt marked.

Naturgassparken på Kollsnes i Øygarden vant frem i konkurranse med Mongstad og Sture. Lagringsanlegget vil i første omgang ta imot CO2 som fraktes med skip fra tre industrianlegg på Østlandet. Ambisjonen er å skape det første anlegget i verden som kan ta imot CO2 i et internasjonalt marked. 

Tradisjonell norsk industri har gitt store CO2-utslipp. Fangst og lagring av CO2 (CCS) innebærer en teknologisk utvikling som gjør det mulig for Norge å oppfylle sine forpliktelser i Paris-avtalen.
– Det vil være behov for olje, gass, sement, ammoniakk og prosessindustri også i fremtiden. Hvis vi lykkes nå, kan alt dette flyttes i bærekraftig retning, sier Cristian Valdes Carter, viseadministrerende direktør i Coast Center Base (CCB), som eier Naturgassparken sammen med Øygarden kommune.

Fangst og lagring av CO2 kan også vise vei mot en mer klimavennlig produksjon av hydrogen, som har et enormt potensial i Norge.
– Hydrogen fra naturgass kan bli en del av en nullutslippsløsning, sammen med annen fornybar energi, når land og kunder i Europa vil gjøre radikale kutt i sine CO2-utslipp frem mot 2050, sier Per Sandberg, seniorrådgiver i Statoil. 

Karbonlagringen på Kollsnes gir andre og store ringvirkninger i samfunnet. 5 - 10.000 mennesker  kan bli sysselsatt innen selve lagringsvirksomheten. Et vellykket prosjekt kan skape et behov for 600 nye transportskip for CO2 og 10.000 maritime arbeidsplasser i 2050. Norske aktører er godt posisjonerte for dette markedet.  

Sverre Overå, prosjektdirektør i Statoil, sier at det også kan bli store lokale ringvirkninger i byggefasen. Kostnadsrammen er mellom 7,2 og 12,6 milliarder kroner.
– Det skal tildeles kontrakter for prosjektering av tomt, administrasjonsbygg og kaianlegg, prosessanlegg og rørledningstrasé fra landanlegget ut til injeksjonsbrønn. Det vil ofte være naturlig å bruke lokale bedrifter.  

Fakta

• Fangst og lagring av CO2 (CCS) er et viktig verktøy for å redusere CO2– utslipp og for å nå de globale klimamålene slik de er definert i Paris– avtalen. 
• Statoil har siden 2017 utredet et prosjekt der CO2 fanges fra industrianlegg på Østlandet og fraktes med skip til et mottaksanlegg. Sist høst ble det bestemt at dette legges til Naturgassparken på Kollsnes, som eies av CCB og Øygarden kommune. 
• Første fase av dette prosjektet vil kunne lagre opptil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Senere skal CO2 injiseres i et lager opp til 2000 meter under havbunnen øst for Trollfeltet i Nordsjøen.