BY OG LAND
 

– Hordfast knytter Vestlandet sammen

– En bro over Bjørnafjorden vil åpne for kjedete, sammenhengende 45 minutters arbeidsmarkeder fra Jæren i sør til Nordhordland i nord, sier Bjørn Kåre Viken.
 

Les mer

Illustrasjon: Staten vegvesen

Han representerer Statoil i selskapet Hordfast AS, som eies av NHO, næringsforeningene mellom Bergen og Stavanger og en rekke kommuner. Målet er en raskest mulig utbygging av en ny firefelts E39 mellom Os og Stord, som vil erstatte tre fergestrekninger. Det største enkeltprosjektet er en bro over Bjørnafjorden. 

 

Stortinget har vedtatt at det skal satses på to store infrastrukturprosjekter i Norge: 
• Intercityutbygging rundt Oslo
• Fergefri E 39 mellom Kristiansand og Trondheim

– Vi trenger større arbeidsmarkeder for at Vestlandet skal bli enda mer attraktivt i årene som kommer. Hordfast er et viktig bidrag til dette, sier Bjørn Kåre Viken.

Disse skal være likeverdige: Ett prosjekt for Stor-Oslo, ett prosjekt for kyst-Norge.
– Vi trenger større arbeidsmarkeder for at Vestlandet skal bli enda mer attraktivt i årene som kommer. Hordfast er et viktig bidrag til dette. Nylig ble det presentert er prognose som predikerer nedgang i folketallet i Hordaland. Det må vi motvirke om vi skal opprettholde våre viktigste næringer og vår store verdiskaping. 

Hordfast er et samferdselsprosjekt av dimensjoner. Effektiv transport er og vil alltid være et konkurransefortrinn for næringslivet.  Forkortet reisetid vil øke verdiskapingspotensialet ikke bare langs E39, men for regionen, for Vestlandet og for Norge.
– Prosjektet er det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme av alle i Nasjonal Transportplan. I tillegg vil vi få en veistandard som ytterligere vil redusere ulykker og drepte. Det er vesentlig, mener Viken. 

– Den reduserte reisetiden åpner opp for nye bosettings– og arbeidsmønstre som vil gjøre vår region mer attraktiv for våre barn og barnebarn. Hordfast vil gjøre det mulig å reise med bil fra Bergen til Stavanger på to timer. Det vil åpne for kjedete, sammenhengende 45 minutters arbeidsmarkeder fra Jæren i sør til Nordhordland i nord. I dette området bor det over 1 millioner mennesker og 500 000 arbeidstagere. Med Hordfast på plass vil Vestlandet være knyttet sammen og fremstå som langt mer attraktiv i møte med fremtidens utfordringer. 2028: Bergen-Stavanger på 2 timar

Skal ein lukkast i infrastrukturarbeid, må ein ha tolmod, vera målretta, og jobbe saman med resten av Norge. I arbeidet saman med Rogaland har Bergen Næringsråd jobba i over 10 år for å få prosjektet Rogfast i gang. No står kampen om å få Hordfast i gang, og det kan skje allereie i Stortinget i haust. 

Det ligg 14 milliardar kroner til Hordfast i siste del av Nasjonal Transportplan. Men det er rom for å koma i gang tidlegare om ein finn alternativ finansiering. Dersom Stortinget godkjenner at det blir tatt inn førehandsbompengar på strekninga, kan arbeidet vera i gang om nokre år, og heile strekninga Bergen– Stavanger kan takast i bruk i 2028.  

Det opplyste prosjektleiar Signe Eikenes på møte i Bergen Næringsråd i april 2018.