LEDELSE
 

Et godt sted for ledere


Bergen Næringsråd har et bredt tilbud for ledere.
De neste årene handler om endring – og usikkerhet.Les mer

Inger Stensaker, ekspert på endringsledelse og professor ved Norges Handelshøyskole.

– Om ti år må en leder i langt større grad enn i dag kunne håndtere usikkerhet. Men evnen til å motivere og mobilisere de ansatte, vil fortsatt være vesentlig, sier Inger Stensaker, professor ved NHH.

Fremtiden er usikker og det eneste konstante er endring. For en leder betyr dette en ny hverdag, med en jevn strøm av nye utfordringer på bordet.

I alle år har Bergen Næringsråd satt ledelse på agendaen. Mange av våre medlemmer er ledere og har et kontinuerlig behov for faglig oppdatering og ny innsikt i temaet. De siste årene har man hatt et spesielt fokus på endringsledelse, i takt med næringslivets utvikling.

Inger Stensaker er professor ved NHH og en av landets fremste eksperter på endringsledelse.
– De som klarer å bygge opp endringskapasitet i organisasjonen, vil klare å endre seg kontinuerlig, samtidig som de ivaretar daglig drift. De aller færreste virksomheter har mulighet til å redusere driften for å få gjennomført endringer, sier Stensaker. 

– Teknologisk utvikling vil også kunne føre til at enkelte deler av driften vil kunne falle helt vekk eller se helt annerledes ut i fremtiden, mener professoren. 

Hva tror du vil bli suksesskriteriene for å lykkes som leder i en virksomhet om ti år?
– Ledere vil i enda større grad trenge kunnskap om omstilling – hvordan mobilisere og lede organisasjonen og mennesker gjennom store omstillinger. Det betyr at de trenger personlige egenskaper knyttet til å håndtere stor grad av usikkerhet. Kjente egenskaper som evnen til å motivere og mobilisere andre vil fortsatt være vesentlig, mener Stensaker. 

Hvilke spesielle krav vil digitaliseringen stille til en fremtidig leder?
– Ledere må forstå hvordan teknologi kan skape nye muligheter og hvordan teknologi kan brukes. De må sikre at de har god tilgang til kompetanse på teknologi og digitalisering, men jeg tror ikke at ledere trenger å lære seg detaljer, som for eksempel å kunne programmere selv, sier Inger Stensaker. 

Vi hører stadig om virksomheter som kaster strategier og budsjetter på dør, fordi ting endrer seg så raskt at de blir utdaterte på kort tid. Hvilken rolle tror du strategisk tenkning vil spille i en virksomhet i 2030? 
– Strategi og budsjett vil alltid være viktig, og er kanskje enda viktigere når endringer skjer raskt. Men virksomheter som har høy endringstakt vil typisk ikke utforme strategier og budsjetter på detaljnivå. De vil holde seg på et mye mer overordnet nivå og stake ut en retning.  Midler må allokeres slik at organisasjonen kan bevege seg i den retningen man ønsker. 


Arenaer for økt lederkompetanse
 

Lederforum
Flere hundre ledere har vært med på lederutviklingsprogrammet Lederforum, som arrangeres i samarbeidmed BI Bergen.

Digitaliseringsskolen
Digitaliseringen preger alle norske bedriftsledere. Bergen Næringsråd tilbyr ny kompetanse gjennom Digitaliseringsskolen.

Global Leadership Programme
Økt globalisering krever kunnskap om rammevilkår for business i andre land og kulturer. GLP arrangeres i samarbeid med NHH Executive. 

Årskonferansen
Årskonferansen samler ca 500 mennesker hvert år. Da byr vi på et spennende, internasjonalt program om ledelse og fremtid. 


Fem om fremtidens ledelse 

Hva tror du vil være den viktigsteegenskapen en leder i 2030 har?

Casper von Koskull, CEO Nordea Bank Norden
«Leadership is still all about people. And to understand them. As a leader you have to show them the way and get them on board.”

Ruth Brusdal, daglig leder NorEngros K. J. Brusdal
«Jeg tror det viktigste en fremtidens leder må kunne er å balansere menneskelig kapital med digital teknologi. Ta teknologien i bruk, men samtidig ta vare på menneskene»

Harald Aalvik, grunder av Adams Matkasse, investor og ekspansjonsansvalig i Cutters
«Det viktigste for en leder i fremtiden er å være i kontinuerlig endring, og passe på at systemer og mennesker ikke «setter seg fast» i gamle mønstre.»

Tommy Johansen, fung. fylkesdirektør NAV Hordaland
«Jeg tror lederrollen i 2030 vil være helt annerledes enn den er i dag. En leder vil i større grad være en koordinator og fasilitator for å optimalisere sin organisasjon, mer enn en tradisjonell leder.»

Elna-Kathrine Grieg, Adminsitrerende direktør Grieg Limited
«Fremtidens leder må være endringsvillig, og forstå retningen endringene vil medføre for bedriften. Jeg tror også at høy digital kompetanse blir en nøkkelfaktor.»