BY OG LAND
 

Hordaland trenger veier, broer og baner


Hordaland er stort og bredt, med høye fjell og lange fjorder. Og med stort folketall. Det gir utfordringer når folk skal samhandle og varene skal fram til markedet. Å bygge én veg er ikke nok. Derfor har Hordaland prioritert fire prosjekt i Nasjonal Transportplan (NTP), og fått medhold fra øverste politiske hold. Her kan du se de viktigste prosjektene.

 

Les merE39 – Rogfast

• Omfatter den 26,7 km lange Boknafjordtunnelen, verdens lengste undersjøiske tunnel, og tunnelarm til Kvitsøy. Tunnelene avløser fergesambandet mellom Mortavika og Arsvågen og vil – sammen med Hordfast – gjøre kyststamveien mellom Bergen og Stavanger fergefri.
• Prosjektet er vedtatt, og arbeidet er i gang. Tunnelen skal stå ferdig ved årsskiftet 2025-2026.
• Rogfast har en kostnad på 17 milliarder kroner. Det meste finansieres gjennom bompenger. 

 


E39 – Hordfast

• Omfatter nye firefeltsveier mellom Os og Stord og en bro over den fem kilometer brede Bjørnafjorden. Hordfast vil erstatte tre fergesamband og – sammen med Rogfast – gjøre kyststamveien mellom Bergen og Stavanger fergefri. 
• Vil gi reisetid mellom Bergen og Stavanger på to timer. Bergen-Stord blir en kjøretur på 45 minutter.
• Estimert kostnad er 34 milliarder kroner, der rundt halvparten er knyttet til broen. Hordfast er finansiert med 14 milliarder kroner i andre periode (2024-2029) i NTP. Det ligger inne 5 milliarder kroner i «annen finansiering» (bompenger) i første planperiode. Dersom Stortinget godkjenner forhåndsinnkreving av bompenger, kan arbeidet være i gang i 2022. 
• Bilprisen vil bli omtrent den samme som 1 bil, 1 voksen og 1 barn koster i dag. Etter 15 år vil Hordfast være nedbetalt.


Sotrasambandet

• Omfatter ny firefeltsbro parallelt med dagens bro til Sotra. Det skal også bygges 9,4 km firefelts vei fra Storavatnet i Bergen til Kolltveit i Fjell og i alt 14 km gang– og sykkelvei.
• Arbeidet starter opp høsten 2020 og er planlagt ferdigstilt i 2026.
• Gjennomføres som OPS-prosjekt (Offentlig-privat samarbeid)
• Sotrasambandet er fullfinansiert i første periode (2018-2023) i NTP.
• Estimert kostnad er 10 milliarder kroner. Det vil bli krevd inn bompenger i 20 år fra broen åpner.


E16 og Bergensbanen Arna– Voss

• Omfatter en parallell utbygging av ny E16 og jernbane fra Arna til Voss.
• Arna-Voss er svært utsatt for ras og ulykker og ble nylig kåret til «Norges verste vei».
• Strekningen Arna-Stanghelle vil koste 21 milliarder kroner og er fullfinansiert i andre periode (2024-2029) i NTP. Forhåndsinnkreving av bompenger kan føre til en tidligere oppstart, kanskje alt i 2022.
• Jernbanen på samme strekning er 80 prosent finansiert i skrivende stund.
• I april ble planprogram for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle lagt ut til offentlig høring. Svarfrist er 6. juli.

 


Miljøløftet, Bybanen

• Miljøløftet (tidligere Byvekstavtalen) er en storstilt satsing på klimavennlig infrastruktur i Bergen. Det omfatter utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane, bedre tilbud for buss, sykkel og fotgjengere, bedre og tryggere veier.
• Samarbeidspartnere er Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.
• De neste 20 årene skal Miljøløftet investere for mer enn 29 milliarder kroner. 11 milliarder kroner skal brukes i perioden frem til 2023. Dette finansieres gjennom statlige midler, fylkeskommunale midler og bompenger.

 
E39 – Ringveg Øst, Nordhordlandstunnelen

• Omfatter ny firefeltsvei fra Fjøsanger i sør via Arna til Nordhordlandsbrua i nord. 
• Et viktig bidrag for å styre gjennomgangs-trafikken utenom Bergen sentrum.
• Strekningen Arna-Vågsbotn er fullfinansiert i andre periode (2024-2029) av Nasjonal Transportplan (NTP), men andre strekninger kan bli prioritert høyere.
• Det er satt av 150 millioner kroner til planlegging av Nordhordlandstunnelen – fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua.
• I «Miljøløftet for Bergen» er det satt av 1,5 milliarder kroner, men først fra 2027.
• Estimert kostnad for hele prosjektet er 17–20 milliarder kroner.


Visste du at...

Nasjonal transportplan 2018-2029 har en samlet
investeringsramme på 929 milliarder kroner? 

 


 Mest lønsamt i Hordaland

Trafikkplanleggjar Helge Hopen har laga ei oversikt som viser lønsemda i norske vegprosjekt med investeringsramme på meir enn 3 milliardar kroner. Tala er svært tydelege. Fem av dei seks mest lønsame prosjekta i Norge er i Hordaland:

• Hordfast

• Arna-Voss

• Ringveg Øst, Arna-Fjøsanger

• Vågsbotn-Klauvaneset

• Ålgård – Hove (Rogaland)

• Ringveg Øst: Arna-Vågsbotn